2020

Årsredovisning

hero

Nyckeltal 2020

680msek

Omsättning

>99%

Förnybara och Återvunna bränslen

48

Anställda

50 000

Hushåll och företag

Rörelseintäkter 2021 2020
Aktiverat arbete för egen räkning 20 1072
Nettoomsättning 661786 681067
Övriga rörelseintäkter 18130 20945
Summa rörelsens intäkter 679936 703084
Rörelsekostnader
Råvaror och andra direkta kostnader -415311 -438019
Övriga externa kostnader -58664 -64087
Personalkostnader -51287 -51022
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -37150 -33619
Övriga rörelsekostnader -8122 -4639
Summa rörelsens kostnader -570534 -591386
Summa 109402 111698
Resultat från finansiella poster 2021 2020
Ränteintäkter 154 134
Räntekostnader och liknande resultatposter -203 -202
Summa resultat från finansiella poster -49 -68
Resultat efter finansiella poster 2021 2020
Resultat 110141 111531
Bokslutsdispositioner -107500 -111500
Resultat före skatt 2641 31
Skatt på årets resultat -570 -590
Årets resultat 4712 -528
Tillgångar 2021 2020
Anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Byggnader och mark 12243 13048
Ledningar 529541 505440
Maskiner och andra tekniska anläggningar 27460 2731
Inventarier och verktyg 2405 3058
Pågående nyanläggningar 20245 67753
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Aktier och andelar 60 135
Uppskjuten skattefodran 651 811
Summa anläggningstillgångar 592605 592976
Omsättningstillgångar 2021 2020
Varulager mm 0 0
Bränslelager 13 11
Nyanläggningsförråd 4159 3764
Kortfristiga fordringar 0 0
Kundfordringar 51418 88210
Aktuella skattefordringar 3344 3865
Övriga fordringar 1797 9117
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 84974 86454
Kassa och bank 201431 220119
Test 2345 2346
Summa tillgångar 349481 413886